Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy

O publikacji

Obecna edycja raportu ma odmienny zakres tematyczny i układ od pierwszego wydania (Raport SDG 2020), które podsumowywało postępy Polski w ramach wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obejmuje wybrane zagadnienia związane z inkluzywnością wzrostu. Zostały one przedstawione w formie opisowej i graficznej w czterech częściach dotyczących:
- Stabilności wzrostu gospodarczego,
- Inkluzywnego rynku pracy,
- Włączenia społecznego,
- Włączenia cyfrowego.

Publikacja ma syntetyczną formę, stąd katalog zaprezentowanych zagadnień i zakres ich analizy nie wyczerpuje zakresu złożonego i wieloaspektowego tematu inkluzywności wzrostu. Podstawą doboru przedstawionych zagadnień były te priorytety zrównoważonego rozwoju dla Polski, które są związane z niwelowaniem nierówności regionalnych i społecznych. Priorytety dla Polski zostały wyznaczone przez polski rząd. Wpisują się one w Cele Agendy 2030 wyznaczone dla całego świata, ale uwzględniają wyzwania i problemy charakterystyczne dla naszego kraju.

Uzupełnieniem części analityczno-graficznej jest rozdział Graficzny przegląd SDGs , który w graficzny sposób przedstawia postępy Polski w ramach wszystkich 17 Celów, w obszarach uznanych przez rząd za priorytetowe. Wskaźniki zaprezentowane na wykresach pochodzą z oficjalnie przyjętego zestawu służącego do monitorowania priorytetów krajowych i różnią się od wskaźników wskazanych przez ONZ do monitorowania Agendy 2030 w skali globalnej.

W publikacji poddano analizie zmiany zaobserwowane Polsce w okresie od 2015 r. do 2020 r. (lub do ostatniego roku, dla którego dostępne były dane na etapie opracowywania Raportu). W miarę możliwości wykorzystano informacje o przestrzennym zróżnicowaniu zjawisk. Jako podstawowe źródło danych wykorzystano zasoby GUS. Niektóre dane pochodzą z Eurostatu lub innych wskazanych w Raporcie źródeł.

Z uwagi na poglądowy charakter publikacji, dane w opisach tendencji podano z zaokrągleniem. Przy prezentowaniu danych w liczbach całkowitych (bez znaku po przecinku), zaokrągleń dokonano według następującej zasady: ułamki od 0,01 do 0,49 zostały odrzucone, a ułamki od 0,50 do 0,99 zaokrąglono w górę do 1.

Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy
Copyright (c) 2021 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl