Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy

Dostęp i korzystanie z Internetu

Pandemia Covid-19 spowodowała przeniesienie wielu codziennych aktywności w sferę wirtualną. Dostęp do Internetu i posiadanie umiejętności cyfrowych stały się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dla pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. W 2020 r., w chwili pojawienia się pandemii w kraju, w polskich gospodarstwach domowych Internet, przeważnie szerokopasmowy, był równie rozpowszechniony co przeciętnie w krajach UE (nie posiadało go 10% polskich gospodarstw domowych, tj. o ponad połowę mniej niż w 2015 r.). Dostęp do sieci miały już niemal wszystkie gospodarstwa domowe z dziećmi na utrzymaniu. Najmniej powszechny był Internet w gospodarstwach osób samotnych – nadal ¼ z nich go nie posiadała (pięć lat wcześniej – ponad połowa). Od 2015 r. dostęp do Internetu poprawił się na całym obszarze kraju, a zróżnicowania przestrzenne pod tym względem zmniejszyły się. Najbardziej rozpowszechniony był Internet wśród gospodarstw domowych zamieszkujących wysoko zurbanizowane tereny Polski zachodniej (w 2020 r. w domu posiadało go 93% gospodarstw), a najmniej – wśród tych zamieszkałych na nisko zurbanizowanych obszarach wschodniej części kraju.

Pod względem korzystania z Internetu mieszkańcy Polski stopniowo doganiali obywateli tych krajów UE, w których jest to bardziej rozpowszechniona aktywność. W 2020 r. w Polsce korzystanie z sieci1 deklarowało 83% osób dorosłych (wobec 68% w 2015 r.), podczas gdy w UE ten odsetek wyniósł 88%. Od 2015 r. o połowę obniżył się odsetek Polaków, którzy nigdy nie korzystali z Internetu (do 13% w 2020 r.). Zmniejszyło się zróżnicowanie w korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami w różnym wieku oraz o odmiennym wykształceniu i o różnym statusie zawodowym. Pomimo wyraźniej poprawy nadal w najmniejszym stopniu Internet był rozpowszechniony wśród osób starszych, spośród których w 2020 r. tylko 43% zadeklarowało, że korzysta z sieci (w 2015 r. odsetek ten był o połowę mniejszy).

Internet służył mieszkańcom Polski głównie w celu korzystania z poczty elektronicznej, czytania wiadomości, gazet lub czasopism online, a także wyszukiwania informacji o towarach i usługach. Cele te nie zmieniły się istotnie w okresie pięciu lat. Zwiększyła się natomiast częstotliwość korzystania z tych możliwości, wzrosła również popularność wideorozmów i bankowości elektronicznej.

Wraz z rozwojem wachlarza usług oferowanych przez e-administrację, coraz większą popularnością wśród mieszkańców cieszyła się ta forma załatwiania spraw urzędowych. W 2020 r. z e-administracji korzystało 42% mieszkańców Polski, przede wszystkim w celu wysyłania wypełnionych formularzy i wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej. Najczęściej z usług elektronicznej administracji publicznej korzystali mieszkańcy województwa mazowieckiego (52% dorosłych mieszkańców) i dolnośląskiego (47%), a najrzadziej – województw opolskiego (29%) i świętokrzyskiego (34%).

Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu
Pomorskie 50,7 mln Zachodniopomorskie 50,7 mln Warmińsko-mazurskie 50,7 mln Mazowieckie 50,7 mln Warszawski stołeczny50,7 mln Podlaskie 50,7 mln Polska 50,7 mln Lubelskie 50,7 mln Podkarpackie 50,7 mln Świętokrzyskie 50,7 mln Kujawsko-pomorskie 50,7 mln Lubuskie 50,7 mln Dolnośląskie 50,7 mln Opolskie 50,7 mln Śląskie 50,7 mln Łódzkie 50,7 mln Małopolskie 50,7 mln Wielkopolskie 50,7 mln % > 91,0 85,1 - 91,0 79,1 - 85,0 73,1 - 79,0 67,1 - 73,0 ≤ 67,0
Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu wg typu gospodarstwa domowego
Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu wg stopnia urbanizacji
Osoby korzystające z Internetu (w ostatnich 3 miesiącach) wg grupy wieku i poziomu wykształcenia
Osoby korzystające z Internetu (w ostatnich 3 miesiącach) wg aktywności zawodowej
Osoby korzystające z Internetu w sprawach prywatnych (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) wg wybranych celów

Umiejętności cyfrowe

Od 2015 r. rozwinęły się umiejętności cyfrowe2 mieszkańców Polski. Jednak wciąż niemal połowa użytkowników Internetu nie posiadała ich nawet na podstawowym poziomie3. Utrzymała się zależność poziomu umiejętności cyfrowych od wieku użytkowników. Nadal najlepszymi umiejętnościami mogły pochwalić się osoby najmłodsze, spośród których w 2020 r. ok. 90% posiadało je na poziomie co najmniej podstawowym (w tym 64% na ponadpodstawowym). Wraz z wiekiem umiejętności malały – w grupie osób najstarszych4 zaledwie 10% miało je na przynajmniej podstawowym poziomie (w tym 2% na ponadpodstawowym). Podobnie jak pięć lat wcześniej, umiejętności cyfrowe użytkowników Internetu były zróżnicowane regionalnie: na najwyższym poziomie posiadali je mieszkańcy województwa mazowieckiego, a na najniższym – województwa świętokrzyskiego.

Osoby korzystające z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy wg poziomu umiejętności cyfrowych
Osoby posiadające podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe wg grup wieku
Osoby posiadające podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe wg poziomu wykształcenia

Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy
Copyright (c) 2021 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl