Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy

SDG raport 2021

Zapraszamy do lektury drugiej edycji cyfrowego Raportu GUS podsumowującego postępy Polski w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) Agendy 2030.

Tematem wiodącym Raportu jest wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu, w tym niwelowaniu nierówności regionalnych i społecznych. W tej edycji w danych statystycznych poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy od 2015 r. poprawiła się sytuacja osób, które są zagrożone marginalizacją społeczną ze względu na mniejsze szanse na rynku pracy, gorsze warunki życia lub słabsze kompetencje cyfrowe.

Raport przedstawia jedynie wybrane zagadnienia związane ze złożonym problemem inkluzywnego wzrostu. Zachęcamy więc do zgłębiania tego tematu w bogatych zasobach statystyki i do śledzenia Portalu Informacyjnego GUS i Platformy SDG.

Życzymy przyjemnej lektury!

Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy
Copyright (c) 2021 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl