Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo
Układ publikacji

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów (Ludzie, Dobrobyt, Planeta, Pokój i Partnerstwo), nawiązujących do obszarów o kluczowym znaczeniu dla ludzi i planety, które zostały zdefiniowane w preambule Agendy 2030 jako tzw. „5P” (ang. People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership). Zasada „5P” skupia w sobie 17 celów zrównoważonego rozwoju i grupuje je tematycznie.

W każdym z rozdziałów publikacji zaprezentowano postępy w osiąganiu celów przyporządkowanych do danego obszaru „5P”. Analiza każdego celu rozpoczyna się krótką informacją na temat najważniejszych problemów i zmian obserwowanych w skali świata i jego regionów. Stanowi to kontekst dla opisu wybranych wyzwań stojących przed Polską. Tendencje występujące w kraju zostały przedstawione na tle zmian zachodzących w Unii Europejskiej (według jej składu w 2019 r., tj. dla 28 krajów członkowskich).

Zakres informacyjny

Publikacja dotyczy postępów w realizacji celów i zadań uzgodnionych na poziomie międzynarodowym. Podstawą analizy stały się wskaźniki przyjęte przez gremia międzynarodowe jako monitorujące realizację wspólnych wyzwań. Problemy stojące przed światem zostały przedstawione za pomocą wskaźników stosowanych przez ONZ. Analiza zmian w Polsce (na tle UE) została dokonana z wykorzystaniem wskaźników dobranych przez Eurostat do oceny realizacji unijnych priorytetów zrównoważonego rozwoju. Mierniki te zostały uzupełnione o informacje statystyczne umożliwiające bardziej szczegółowy opis zjawisk.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są niezwykle obszerne i wieloaspektowe. Raport pozwala jedynie na ich bardzo ogólną i częściową analizę. W doborze tematów zaprezentowanych w publikacji kierowano się głównie dostępnością danych statystycznych, znaczeniem analizowanego zagadnienia z perspektywy specyfiki Polski oraz skalą zaobserwowanych zmian. Pełen wachlarz danych SDG dla Polski dostępny jest na Platformie SDG, służącej do raportowania statystyk w tym zakresie na potrzeby globalne i krajowe.

W publikacji zaprezentowano najbardziej aktualne dostępne dane. W opisie tendencji przyjęto, że dane za ostatni dostępny rok (w miarę możliwości 2019 r.) charakteryzują stan obecny, w jakim znajduje się świat i Polska. Zróżnicowana dostępność danych statystycznych w źródłach międzynarodowych spowodowała konieczność elastycznego podejścia do okresów poddanych analizie i zaprezentowanych w publikacji. Trudności z pozyskaniem danych za ostatnie lata dotyczyły przede wszystkim agregatów dla świata i jego regionów. Dla uchwycenia zmian w czasie w Raporcie przyjęto dwa okresy odniesienia:

Z uwagi na poglądowy charakter publikacji, dane w opisach tendencji podano z dużym zaokrągleniem. Przy prezentowaniu danych w liczbach całkowitych (bez znaku po przecinku), zaokrągleń dokonano według następującej zasady: ułamki od 0,01 do 0,49 zostały odrzucone, a ułamki od 0,50 do 0,99 zaokrąglono w górę do 1. Szczegółowe dane dla wskaźników prezentowanych w formie graficznej zostały udostępnione w tablicach.

Interaktywne elementy

W publikacji wykorzystano możliwości jakie daje jej cyfrowa forma. Opracowanie zawiera interaktywne wykresy, z których można przejść do tablic z bardziej szczegółowymi danymi. Czytelnik ma możliwość pobrania danych w kilku formatach. W niektórych miejscach zamieszczono linki prowadzące do stron powiązanych z tematem zrównoważonego rozwoju lub źródłowych baz danych.

Źródła danych

Jako źródło danych wykorzystano polską Platformę SDG, prowadzoną przez GUS oraz bazy międzynarodowe, prowadzone przez ONZ i jej agendy, a także Eurostat, OECD, Bank Światowy. Dla zachowania porównywalności, z baz tych pochodzą również dane dla Polski, przez co wartości prezentowane w publikacji mogą się nieco różnić od zamieszczonych w innych opracowaniach GUS.

Podział świata według regionów

Postępy z realizacji celów w skali globu przedstawiono zgodnie z podziałem geograficznym świata na regiony stosowanym przez ONZ1 . Ze względu na ograniczoną dostępność danych w źródłach międzynarodowych nie zawsze było możliwe zaprezentowanie wyników dla wszystkich części świata. W publikacji przyjęto podział globu na następujące regiony i podregiony:

AFRYKA
- Afryka Północna
- Afryka Subsaharyjska
AMERYKA
- Ameryka Łacińska i Karaiby
- Ameryka Północna
AZJA
- Azja Południowa
- Azja Południowo-Wschodnia
- Azja Środkowa
- Azja Wschodnia
- Azja Zachodnia
EUROPA
- Europa Południowa
- Europa Północna
- Europa Wschodnia
- Europa Zachodnia
OCEANIA

1 Pełna lista regionów, podregionów i wchodzących w ich skład krajów dostępna jest na stronie Wydziału Statystyki ONZ pod adresem https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl