Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Cel 4
Cel 5
Cel 6
Cel 7
Cel 8
Cel 9
Cel 10
Cel 11
Cel 12
Cel 13
Cel 14
Cel 15
Cel 15
Cel 15

Międzynarodowe oceny SDG

Realizacja 17 Celów na świecie

Agenda 2030 wyznacza 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są bardzo pojemne i dotykają bardzo wielu aspektów. Niniejszy Raport prezentuje niewielką część zagadnień i wyzwań ujętych w tym światowym planie. Czy jest zatem możliwa ogólna ocena postępów w stosunku do wyznaczonych Celów. Taką próbę podjęła Sieć Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (UN SDSN) oraz Fundacja Bertelsmanna, które wspólnie opracowały Globalny Indeks SDG oparty na ponad 100 wskaźnikach zrównoważonego rozwoju. Indeks pozwala na oszacowanie stopnia realizacji całej Agendy 2030 i jej poszczególnych celów oraz wskazanie tych państw, w których postępy są najbardziej zaawansowane.

Wyniki najnowszych analiz, opublikowane w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2020, wskazują, że najbliżej osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju są kraje OECD, (które zrealizowały je w 77%), a najdalej – kraje Oceanii (które wdrożyły je w 50%). Podobne różnice w stopniu realizacji Agendy 2030 występują po dokonaniu podziału państw na kraje o wysokich dochodach i te o niskich. Państwa o niskich, a także o średnich dochodach poczyniły natomiast największe postępy w realizacji SDGs od początku dekady, podczas gdy w najzamożniejszych krajach postęp ten jest umiarkowany.

W porównaniu z sytuacją z początku dekady w skali całego świata największe postępy poczyniono w osiąganiu celów: 1. Koniec z ubóstwem, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura oraz 11. Zrównoważone miasta i społeczności, zaś najwolniej realizowane są cele 2. Zero głodu i 15. Życie na lądzie; sytuacja w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony ekosystemów lądowych nie poprawiła się lub wręcz pogorszyła w porównaniu z 2010 r. Globalny Dashboard SDG, który stanowi uzupełnienie dla Indeksu SDG i ocenia skalę wyzwań dla poszczególnych celów, wskazuje, że najpoważniejsze wyzwania dla świata stoją przed realizacją Celu 10. Mniej nierówności. W przypadku pozostałych celów przeszkody dzielące je od pełnego wdrożenia są mniej liczne i stosunkowo mniejszej wagi. Autorzy Raportu zaznaczają, że duży negatywny wpływ na realizację Agendy 2030 będzie miała pandemia COVID-19, która dotknęła kraje w 2020 r., a obecnie trudno jeszcze określić pełną skalę jej długofalowych skutków dla rozwoju świata.

Realizacja 17 Celów na świecie – Globalny Indeks SDG 2020 (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2020
Oceania 50
Afryka Subsaharyjska 53
Azja Środkowa i Afryka Północna 66
Azja Wschodnia i Południowa 67
Ameryka Łacińska i Karaiby 70
Europa Wschodnia i Azja Środkowa 71
Kraje OECD 77
POLSKA 78
Kraje o niskich dochodach 52
Kraje o niższych średnich dochodach 62
Kraje o wyższych średnich dochodach 73
Kraje o wysokich dochodach 78

Realizacja 17 Celów w Polsce

W Polsce, według Globalnego Indeksu SDG, cele Agendy 2030 są zrealizowane w 78%, a pod względem zaawansowania kraj plasuje się na 23. miejscu wśród 166 państw poddanych ocenie. Nieco inaczej kształtuje się ocena stopnia realizacji wyzwań przez Polskę według Indeksu SDG Unii Europejskiej, obliczanego wspólnie przez Sieć Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (UN SDSN) oraz Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska Naturalnego (IEEP). Indeks ten uwzględnia ponad 100 wskaźników dostosowanych do specyficznych wyzwań zrównoważonego rozwoju, jakie stoją przed krajami UE. Według tego wskaźnika, Polska zrealizowała założone cele w 70%, czyli w niewiele mniejszym stopniu niż UE ogółem (71%). Pod względem zaawansowania Polska zajmuje obecnie 12. miejsce wśród państw członkowskich. W największym stopniu (w 89%) spełniony przez kraj jest Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne, a w najmniejszym (47%) Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura. Według Dashboardu SDG Unii Europejskiej, który uzupełnia Indeks SDG i wskazuje skalę wyzwań w ramach poszczególnych celów, najpoważniejsze wyzwania stawiają przed Polską Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu oraz Cel 14. Życie pod wodą, a dotyczą one odpowiednio redukcji emisji gazów cieplarnianych i zachowania zasobów rybnych na odnawialnym poziomie. W ocenie Dashboardu na dobrej drodze do pełnej realizacji przez kraj są natomiast m.in. cele 1. Koniec z ubóstwem, 4. Dobra jakość edukacji oraz 8. Wzrost gospodarczy i godna praca.

Indeks SDG dla państw Unii Europejskiej 2020 (%)

Dane dotyczą UE-27.

Pobierz więcej danych (.xls)
2020
Unia Europejska 71
Finlandia 81
Szwecja 81
Dania 80
Austria 77
Niemcy 75
Słowenia 74
Francja 73
Czechy 73
Estonia 72
Belgia 72
Holandia 72
POLSKA 70
Słowacja 69
Irlandia 69
Węgry 69
Łotwa 68
Hiszpania 68
Portugalia 68
Włochy 67
Chorwacja 66
Litwa 64
Luksemburg 64
Malta 62
Grecja 62
Cypr 60
Rumunia 58
Bułgaria 56

Indeks SDG Unii Europejskiej jest rozwinięty o indeksy LNOB i Spillover, które monitorują realizację podstawowych zasad zapisanych w Agendzie 2030, niezbędnych do jej powodzenia. Indeks LNOB odnosi się do braku dyskryminacji, tzw. zasady niepomijania nikogo (Leave No One Behind – LNOB). Zasada ta ma zapewnić wszystkim takie same możliwości rozwoju, a w szczególności osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, podatnym na zagrożenia i marginalizowanym. Indeks LNOB wskazuje poziom realizacji tej zasady w czterech kategoriach: ubóstwo, nierówności dochodowe, powszechny dostęp do usług wysokiej jakości oraz równość płci. Z kolei Indeks Spillover pozwala na uchwycenie pozytywnego lub negatywnego oddziaływania zmian w kraju na otoczenie międzynarodowe, tj. tzw. „efektu rozlewania” (spillover effect). Określa on zewnętrzne koszty działań podejmowanych przez kraje, w tym społeczno-gospodarcze i środowiskowe efekty odziaływania na otoczenie, a także koszty związane z bezpieczeństwem międzynarodowym. Oba indeksy przyjmują wartości od 0 (najgorsza) do 100 (najlepsza). Dla Polski Indeks LNOB wynosi 71 i jest zbliżony do przeciętnego dla UE (który kształtuje się na poziomie 72). Indeks Spillover dla kraju również jest stosunkowo wysoki (85 przy średniej wartości dla UE 67), co oznacza, że działania podejmowane w Polsce zdecydowanie częściej przynoszą dla otoczenia międzynarodowego pozytywne skutki niż negatywne.

Indeks LNOB dla państw Unii Europejskiej 2020

Dane dotyczą UE-27.

Pobierz więcej danych (.xls)
2020
Unia Europejska 72
Finlandia 87
Holandia 83
Szwecja 82
Dania 82
Austria 79
Słowenia 79
Francja 75
Niemcy 75
Belgia 74
Irlandia 74
Hiszpania 73
Luksemburg 73
Czechy 72
Estonia 72
POLSKA 71
Włochy 69
Chorwacja 68
Malta 68
Słowacja 67
Portugalia 66
Litwa 64
Łotwa 64
Węgry 63
Cypr 61
Grecja 58
Bułgaria 48
Rumunia 48

Indeks Spillover dla państw Unii Europejskiej 2020

Dane dotyczą UE-27.

Pobierz więcej danych (.xls)
2020
Unia Europejska 27 67
POLSKA 85
Rumunia 84
Węgry 82
Chorwacja 77
Słowacja 77
Łotwa 75
Czechy 75
Grecja 74
Estonia 74
Szwecja 73
Portugalia 72
Słowenia 72
Dania 72
Włochy 71
Bułgaria 70
Litwa 69
Cypr 67
Finlandia 67
Hiszpania 66
Austria 63
Malta 63
Niemcy 62
Francja 58
Belgia 57
Irlandia 56
Luksemburg 39
Holandia 39

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl