Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo

Obszary miejskie

W miastach mieszka 60% ludności Polski. Ich powierzchnia stale się zwiększa i obecnie przekracza 7% powierzchni kraju. Obszary te w szczególny sposób oddziałują na klimat i środowisko. Zwarta zabudowa urbanistyczna sprzyja tworzeniu się tzw. miejskich wysp ciepła (terenów o podwyższonej temperaturze powietrza w stosunku do otaczających miasto obszarów). Ruch miejski powoduje hałas, wskazany przez WHO za jedno z większych zagrożeń dla środowiska (w Polsce niemal 1/5 mieszkańców miast jest narażona na jego nadmierne natężenie). Zwiększona emisja spalin z transportu i zanieczyszczeń industrialnych pogarsza jakość powietrza, co stanowi szczególny problem w naszym kraju – 39 polskich miast znalazło się wśród 100 miast UE uznanych w 2021 r. przez Europejską Agencję Środowiska za najbardziej zanieczyszczone.

Kluczowy dla zapewnienia zrównoważonego charakteru obszarów miejskich jest ich przemyślany rozwój, oparty o koncepcje planistyczne. W Polsce z roku na rok przybywa miejscowych planów zagospodarowania terenu; do 2021 r. takimi planami objęto 55% powierzchni gmin miejskich wobec 42% w 2010 r. Istotne przy planowaniu zabudowy miast jest wykorzystanie terenów zieleni jako elementu łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Zieleń miejska pochłania dwutlenek węgla z atmosfery i zatrzymuje wodę, a jej umiejętne rozmieszczenie wspomaga regulację temperatury powietrza i redukcję hałasu. Od 2010 r. do 2021 r. powierzchnia terenów zieleni w polskich miastach zwiększyła się o 10%, ale jej udział w ogólnej powierzchni miast utrzymuje się na poziomie 2%. Na 1 mieszkańca miasta w Polsce przypada przeciętnie 23 m2 terenów zieleni (o 2 m2 więcej niż w 2010 r.), w tym największą powierzchnią zieleni (ponad 30 m2 na osobę) cieszą się mieszkańcy miast w województwach podkarpackim i lubuskim, zaś najmniejszą (17 m2) – w podlaskim.

Wyzwaniem polskich miast jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu. Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów UE (po Luksemburgu i Włoszech): w 2020 r. na 1 tys. mieszkańców naszego kraju przypadały 664 samochody osobowe (średnia unijna wyniosła 560), tj. o 211 więcej niż w 2010 r. (w UE o 80). Jednak przeważnie były to stare pojazdy: ¾ z nich liczyło powyżej 10 lat, zaś te poniżej 2 lat stanowiły zaledwie 5%. Dodatkowo wśród floty, jaką posiadają mieszkańcy Polski, dominują pojazdy wysoko emisyjne i coraz częściej wyposażone w silnik diesla: w 2020 r. 52% samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce stanowiły pojazdy z napędem benzynowym (wobec 61% w 2010 r.), a 32% – z silnikiem diesla (wobec 23%). Pozostałe 16% (podobnie jak dekadę wcześniej) stanowiły samochody na paliwa alternatywne: energię elektryczną, wodór, biopaliwa lub gaz, ale większość z nich (w 2020 r. 3 mln z 4 mln) była napędzana gazem ciekłym LPG.

Ograniczeniu negatywnego wpływu miast na środowisko służy zatem rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej oraz zachęcanie mieszkańców do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz publicznego. W latach sprzed pandemii Covid-19, która bardzo ograniczyła mobilność społeczeństwa, statystyczny mieszkaniec polskiego miasta z transportu miejskiego (włącznie z metrem) korzystał od 161 do 175 razy w ciągu roku.

Powierzchnia terenów zieleni w miastach na 1 mieszkańca
Struktura zużycia paliw w transporcie samochodowym
Zagęszczenie dróg rowerowych w gminach miejskich na 100 km2
Pomorskie 50,7 mln Zachodniopomorskie 50,7 mln Warmińsko-mazurskie 50,7 mln Mazowiecki regionalny 50,7 mln Warszawski stołeczny50,7 mln Podlaskie 50,7 mln Polska 50,7 mln Lubelskie 50,7 mln Podkarpackie 50,7 mln Świętokrzyskie 50,7 mln Kujawsko-pomorskie 50,7 mln Lubuskie 50,7 mln Dolnośląskie 50,7 mln Opolskie 50,7 mln Śląskie 50,7 mln Łódzkie 50,7 mln Małopolskie 50,7 mln Wielkopolskie 50,7 mln km > 83,1 69,1- 83,0 55,1 - 69,0 41,1 - 55,0 27,1- 41,0 ≤ 27,0

Tabor autobusowy w polskich miastach jest coraz bardziej ekologiczny. Jego większość nadal stanowią autobusy napędzane olejem napędowym lub napędami hybrydowymi (łączącymi energię elektryczną i olej napędowy), ale sukcesywnie przybywa autobusów na paliwo alternatywne. W latach 2010-2021 ich liczba zwiększyła się z 280 do ponad 1890, a udział tych pojazdów w całym taborze miejskim wzrósł z 2% do 15%.

Do korzystania z transportu miejskiego mają zachęcić m.in. parkingi typu „parkuj & jedź”, przeznaczone dla kierowców przesiadających się z własnego samochodu do komunikacji publicznej. W 2021 r. w gminach miejskich funkcjonowało 176 takich parkingów (trzy razy więcej niż pięć lat wcześniej), w tym m.in. 44 w województwie mazowieckim, 41 w dolnośląskim, 25 w pomorskim i 20 w śląskim. Na podobne rozwiązania decydują się również niektóre gminy miejsko-wiejskie (w 2021 r. było ich 109) oraz wiejskie (93).

Mieszkańcy Polski, którzy wybierają jako środek transportu rower, mają do dyspozycji coraz więcej ścieżek rowerowych. W całej Polsce w okresie dziesięciu lat ich długość zwiększyła się trzykrotnie (z 6 tys. km w 2011 r. do 19 tys. km w 2021 r.). Niemal połowa dróg rowerowych znajduje się na terenie gmin miejskich. Na tych obszarach średnio na 100 km2 powierzchni przypadają 62 km dróg rowerowych (w 2011 r. było to 25 km). Z najbardziej rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych korzystają mieszkańcy gmin miejskich w województwie mazowieckim (gdzie na 100 km2 przypada 100 km takich dróg) oraz podlaskiego i wielkopolskiego (odpowiednio 93 km). Najmniejsze zagęszczenie ścieżek rowerowych jest z kolei w gminach miejskich województwa śląskiego (31 km na 100 km2).

Rolnictwo

Polska jest jednym z głównych producentów rolnych w UE: należy do trzech największych producentów podstawowych zbóż i roślin okopowych, jest też największym dostawcą jabłek i mięsa drobiowego. Użytki rolne zajmują 60% powierzchni kraju, a ich uprawa nie jest obojętna dla środowiska – ponad połowa gazów cieplarnianych emitowanych przez sektor rolnictwa w Polsce jest efektem nawożenia gleb. Nawozy zwiększają plonowanie, a ich niektóre rodzaje są pożądane dla poprawy właściwości gleb (tak jest w przypadku nawozów wapniowych, które normalizują ich poziom zakwaszenia). Z drugiej strony stosowane w nadmiarze nawozy mineralne (zawierające azot, fosfor i potas) powodują m.in. eutrofizację wód. W Polsce nawozy tego rodzaju są stosowane w największej ilości, a ich ogólne zużycie wzrosło ze 120 kg w przeliczeniu na 1 hektar użytków rolnych w 2010 r. do 131 kg w 2020 r. Zużycie nawozów wapniowych, m.in. dzięki dotacjom, również zwiększyło się w ostatniej dekadzie (ponad dwukrotnie – do 90 kg na 1 hektar), ale było nadal niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania związanego z wysokim zakwaszeniem polskich gleb. W przypadku nawozów mineralnych ważne jest stosowanie ich w ilości korzystnej dla plonów i bezpiecznej dla środowiska, zapewniającej optymalny bilans składników odżywczych w glebie (tj. różnicę między ich napływem i odpływem). W polskich glebach stężenie azotu w ostatniej dekadzie było utrzymywane w normie (wynoszącej 30-70 kg na 1 hektar użytków rolnych). Zalecany poziom przekraczało natomiast stężenie fosforu – wynosiło średnio 3 kg na 1 hektar, podczas gdy rekomendowana ilość powinna być zbliżona do 0 kg.

Gospodarstwa rolne oddziałują na środowisko również poprzez stosowanie środków ochrony roślin. W Polsce co roku na 1 hektar gruntów ornych i upraw trwałych stosowane są ok. 2 kg pestycydów. Jest to stosunkowo niewielka ilość w porównaniu z krajami o największym zużyciu takich środków: w Niderlandach, na Cyprze i w Irlandii na 1 hektar zużywa się ich od 7 kg do 11 kg. Z kolei najmniej, poniżej 1 kg, stosuje się m.in. w Rumunii i Szwecji.

Część gospodarstw rolnych nastawiona jest na produkcję z wykorzystaniem ekologicznych metod. Możliwość skorzystania z unijnych dotacji przyczyniła się do znacznego wzrostu w latach 2004-2013 liczby gospodarstw posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego lub będących w procesie certyfikacji (do 27 tys.), a także do zwiększenia się ich areału (do 670 tys. hektarów w całym kraju). W późniejszych latach ta liczba uległa ograniczeniu: w 2020 r. w kraju funkcjonowało 19 tys. gospodarstw ekologicznych, co stanowiło 1,4% wszystkich gospodarstw rolnych; zmniejszył się również ich ogólny areał.

Miejsce Polski w produkcji wybranych artykułów rolnych w UE i na świecie
Produkt rolny Miejsce w UE (2020) Miejsce na świecie (2019)
pszenica 3 16
żyto 2 2
owies 1 3
ziemniaki 3 10
buraki cukrowe 3 6
jabłka 1 4
drób 1* b.d.
*2021 r.
Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych
Ekologiczne gospodarstwa rolne

Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo
Copyright (c) 2022 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl