Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo

Raport SDG 2022

Ostatnia dekada była najcieplejszą w historii pomiarów meteorologicznych. Średnia temperatura na świecie była o ok. 1°C wyższa niż w okresie przedindustrialnym, w tym w Europie wzrosła o prawie 2°C. Równocześnie opady atmosferyczne są nieregularnie rozłożone w czasie i przestrzeni, są też bardziej intensywne niż lata wcześniej. W wyniku zmian klimatycznych coraz częściej doświadczamy ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Z ich powodu, według Europejskiej Agencji Środowiska, w latach 2010-2020 Polska poniosła straty finansowe przekraczające 3 mld euro (88 euro przeliczeniu na 1 mieszkańca). Złagodzenie zmian klimatycznych i ochrona środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń są palącym wyzwaniem stawianym nam przez Agendę 2030.

Straty finansowe związane z klimatem
Lata w mld euro euro na 1 mieszkańca
2010-2020 3,4 88
2000-2009 2,0 53
1990-1999 5,6 145
1980-1989 5,1 139
Eurostat/Europejska Agencja Środowiska
Struktura wydatków na ochronę środowiska
Nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w relacji do PKB

Na ochronę środowiska w Polsce co roku wydawana jest kwota stanowiąca równowartość ok. 3% PKB (więcej niż średnio w UE, gdzie roczne wydatki na ten cel sięgają ok. 2% PKB). Czy nakłady finansowe i działania podejmowane na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki na środowisko przynoszą efekty? Czy polska gospodarka jest bardziej zrównoważona środowiskowo niż dekadę wcześniej? Odpowiedzi na te pytania poszukujemy w tegorocznej edycji Raportu. Tak jak w poprzednich edycjach obserwujemy jedynie wybrane zjawiska i prezentujemy ogólne tendencje. Czytelników zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do publikacji: „Atlas Środowiska”, „Ochrona środowiska 2022” i „Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska” oraz do śledzenia Portalu Informacyjnego GUS i Platformy SDG.

Życzymy przyjemnej lektury!

Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo
Copyright (c) 2022 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl