Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo

Graficzny przegląd SDGs

Rozdział stanowi uzupełnienie części analityczno-graficznej. W sposób graficzny przedstawia postępy Polski w ramach wszystkich 17 Celów, w obszarach uznanych przez polski rząd za priorytetowe. Wskaźniki zaprezentowane na wykresach pochodzą z oficjalnie przyjętego zestawu służącego do monitorowania priorytetów krajowych i różnią się od wskaźników wskazanych przez ONZ do monitorowania Agendy 2030 w skali globalnej.

Cel 1. Koniec z ubóstwem

Stopa ubóstwa relatywnego
2021/2015 wzrost
Realny dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca (2008=100)
2020/2015wzrost
Źródło: EUROSTAT
Centra integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej na 100 tys. ludności
2020/2015wzrost
Uczestnicy w centrach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej i warsztatach terapii zajęciowej na 100 tys. ludności
2020/2015wzrost
Odsetek dzieci w wieku 1-2 lata objętych różnymi formami opieki instytucjonalnej
2021/2015wzrost
Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Liczba mieszkań przypadających na 1 tys. ludności
2020/2015wzrost

Cel 2. Zero głodu

Wskaźnik kształtowania się wydatków rządowych w rolnictwie (AOI)
2020/2015wzrost
Nakłady na B+R w dziedzinie rolnictwa w relacji do PKB
2020/2015wzrost
Udział powierzchni UR w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 30 ha w ogólnej powierzchni UR w gospodarstwach rolnych
2020/2015wzrost
Udział powierzchni ekologicznych UR z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych w ogólnej powierzchni UR w gospodarstwach rolnych
2020/2015wzrost
Źródło: GIJHARS/GUS
Odsetek próbek artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej
2020/2015wzrost
Źródło: IJHARS
Dochody wiejskich gospodarstw domowych z pracy najemnej i na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym
2021/2015wzrost
Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2021/2015wzrost
Udział towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem
2021/2015wzrost
Odsetek długości dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej na terenach zamiejskich
2020/2015wzrost
Zasoby genetyczne roślin zabezpieczone w bankach genów dla wyżywienia i rolnictwa
2021/2015wzrost
Źródło: MRiRW
Zasoby genetyczne gęsi (żywe kolekcje) zabezpieczone w bankach genów dla wyżywienia i rolnictwa
2021/2015wzrost
Źródło: MRiRW
Zasoby genetyczne kaczek (żywe kolekcje) zabezpieczone w bankach genów dla wyżywienia i rolnictwa
2021/2015wzrost
Źródło: MRiRW
Zasoby genetyczne kur (żywe kolekcje) zabezpieczone w bankach genów dla wyżywienia i rolnictwa
2021/2015wzrost
Źródło: MRiRW
Zasoby genetyczne bydła (od którego pobrano materiał genetyczny) zabezpieczone w bankach genów dla wyżywienia i rolnictwa
2021/2015wzrost
Źródło: MRiRW
Materiał genetyczny bydła zabezpieczony w bankach genów dla wyżywienia i rolnictwa
2021/2015wzrost
Źródło: MRiRW
Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej cierpiących na otyłość wg BMI
2019/2014wzrost
Odsetek dzieci w wieku 6-10 lat cierpiących na nadwagę lub otyłość wg BMI
2019/2014wzrost

Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia

Oczekiwane lata życia w zdrowiu mężczyzn
2020/2015wzrost
Źródło: EUROSTAT
Oczekiwane lata życia w zdrowiu kobiet
2020/2015wzrost
Źródło: EUROSTAT
Zgony w wyniku chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
2020/2015wzrost
Zgony w wyniku nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
2020/2015wzrost
Zgony w wyniku cukrzycy na 100 tys. ludności
2020/2015wzrost
Zgony w wyniku przewlekłej choroby dróg oddechowych na 100 tys. ludności
2020/2015wzrost
Lekarze na 10 tys. ludności
2020/2019wzrost
Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności
2020/2019wzrost
Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej, które zgłosiły, że ich potrzeby w zakresie usług opieki zdrowotnej nie zostały zaspokojone
2020/2015wzrost
Odsetek osób, które kiedykolwiek zaszczepiły się przeciw WZW typu B
2014/2010wzrost
Odsetek osób, które kiedykolwiek zaszczepiły się przeciw grypie
2019/2014wzrost
Odsetek kobiet w wieku 15 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano badanie mammograficzne
2019/2014wzrost
Odsetek kobiet w wieku 15 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano badanie cytologiczne
2019/2014wzrost
Odsetek mężczyzn w wieku 40 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano lekarskie badanie prostaty
2019/2014wzrost
Odsetek noworodków objętych badaniami przesiewowymi w kierunku rzadkich wad metabolizmu
2019/2015wzrost
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na 10 tys. ludności
2021/2015wzrost
Źródło: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej–Curie
Wydatki bieżące publiczne na ochronę zdrowia, jako % PKB
2021/2015wzrost
Odsetek podmiotów leczniczych posiadających rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
2021/2014wzrost
Źródło: Centrum e-Zdrowia (CeZ)
Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5
2021/2015wzrost
Źródło: GIOŚ

Cel 4. Dobra jakość edukacji

Stopa bezrobocia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wg BAEL
2021/2015wzrost
Odsetek studentów-cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach na terenie Polski
2021/2015wzrost
Odsetek uczniów na najwyższych poziomach osiągnięć w czytaniu i interpretacji (wg PISA)
2018/2015wzrost
Źródło: OECD/MEiN
Odsetek uczniów na najwyższych poziomach osiągnięć w matematyce (wg PISA)
2018/2015wzrost
Źródło: OECD/MEiN
Odsetek uczniów na najniższych poziomach osiągnięć w czytaniu i interpretacji (wg PISA)
2018/2015wzrost
Źródło: OECD/MEiN
Odsetek uczniów na najniższych poziomach osiągnięć w matematyce (wg PISA)
2018/2015wzrost
Źródło: OECD/MEiN
Odsetek uczniów na minimalnym wymagalnym poziomie osiągnięć w czytaniu i interpretacji (wg PISA)
2018/2015wzrost
Źródło: OECD/MEiN
Odsetek uczniów na minimalnym wymagalnym poziomie osiągnięć w matematyce (wg PISA)
2018/2015wzrost
Źródło: OECD/MEiN
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
2021/2015wzrost
Źródło: MEiN/GUS
Młodzież niekontynuująca nauki
2021/2015wzrost
Osoby dorosłe (w wieku 25-64 lata) uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu
2021/2015wzrost
Odsetek osób deklarujących znajomość przynajmniej jednego języka obcego
2016/2011wzrost
Odsetek osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe
2020/2015wzrost

Cel 5. Równość płci

Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (luka płacowa)
2020/2015wzrost
Luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn (w wieku 25-54 lata)
2021/2015wzrost
Udział kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych na stanowiskach wyższego szczebla
2020/2016wzrost
Odsetek dzieci w wieku 1-2 lata objętych różnymi formami opieki instytucjonalnej
2021/2015wzrost
Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat
2021/2015wzrost

Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne

Pojemność obiektów małej retencji wodnej
2021/2015wzrost
Źródło: MRiRW
Odsetek ludności zaopatrywanej z sieci wodociągowej w wodę nieodpowiadającą wymaganiom
2021/2015wzrost
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków
2021/2015wzrost
Odsetek ścieków przemysłowych i komunalnych oczyszczanych biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów
2021/2015wzrost

Cel 7. Czysta i dostępna energia

Energochłonność pierwotna PKB z korektą klimatyczną (w cenach stałych z 2005 r.)
2020/2015wzrost
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
2020/2015wzrost
Stosunek pozyskania energii ogółem do globalnego zużycia energii
2020/2015wzrost
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/GUS
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w przeliczeniu na jednego odbiorcę (SAIDI)
2020/2015wzrost
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Odsetek gospodarstw domowych (o dochodach poniżej 60% mediany) deklarujących brak możliwości ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb
2020/2015wzrost
Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na nośniki energii w wydatkach gospodarstw domowych ogółem
2021/2015wzrost

Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca

Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem
2020/2015 wzrost
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB
2020/2015 wzrost
Wskaźnik Globalnej Konkurencyjności (GCI) - pozycja w rankingu
2019/2015 wzrost
Źródło: World Economic Forum
Wskaźnik łatwości prowadzenia interesów - pozycja w rankingu
2019/2015 wzrost
Źródło: Bank Światowy
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej (BAEL)
2021/2015 wzrost
Udział osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w ogólnej liczbie osób pracujących w gospodarce narodowej
2020/2015 wzrost
Wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat
2021/2015 wzrost
Odsetek pracowników otrzymujących wynagrodzenie miesięczne ogółem w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2020/2016 wzrost
Współczynnik aktywności zawodowej (BAEL)
2021/2015 wzrost
Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (20-64 lata) (BAEL)
2021/2015 wzrost
Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się (15-24 lata) (BAEL)
2021/2015 wzrost
Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały
2021/2016 wzrost

Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrasturktura

Globalny Indeks Innowacji - pozycja w rankingu
2022/2015 wzrost
Źródło: Global Innovation Index
Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w relacji do PKB
2021/2015 wzrost
Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB
2020/2015 wzrost
Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych
2020/2015 wzrost
Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem
2020/2015 wzrost
Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu o przepustowości przynajmniej 100 Mb/s
2021/2015 wzrost
Źródło: UKE
Udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach netto MŚP ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2020/2015 wzrost
Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT)
2020/2015 wzrost
Źródło: PAN/MFiPR
Gęstość dróg ekspresowych i autostrad na 1000 km²
2021/2015 wzrost

Cel 10. Mniej nierówności

Zróżnicowanie wartości dodanej brutto na 1 pracującego na poziomie regionów (NUTS 2)
2020/2015 wzrost
Relacja przeciętnych rocznych dochodów do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym na wsi do miasta
2020/2015 wzrost
Zmiana liczby pracujących w podregionach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych
2019/2015 wzrost
Współczynnik Giniego - wskaźnik rozkładu dochodów
2020/2015 wzrost

Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczeństwo

Odsetek gospodarstw domowych, które w miejscu zamieszkania odczuwają nadmierny hałas
2019/2015 wzrost
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w miastach
2020/2015 wzrost
Odsetek ludności miejskiej żyjącej w mieszkaniach z przeciekającym dachem, wilgotnymi ścianami, podłogami lub fundamentami lub ze zgnilizną ram okiennych lub podłóg
2020/2015 wzrost
Udział autobusów na alternatywne paliwo w ogólnej liczbie autobusów służących do obsługi transportu miejskiego
2020/2015 wzrost
Przewozy pasażerskie na 1 mieszkańca obszarów miejskich
2021/2015 wzrost
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu
2021/2015 wzrost
Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do kompostowania lub fermentacji
2021/2015 wzrost
Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do przekształcenia termicznego
2021/2015 wzrost
Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2021/2015 wzrost
Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5
2021/2015 wzrost
Źródło: GIOŚ
Powierzchnia terenów zielonych w miastach przypadająca na 1 mieszkańca
2021/2015 wzrost

Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Produktywność zasobów
2021/2015 wzrost
Źródło: EUROSTAT
Krajowa Konsumpcja Materialna (DMC) na 1 mieszkańca
2021/2015 wzrost
Źródło: EUROSTAT
Wskaźnik powtórnego wykorzystania materiałów
2020/2015 wzrost
Źródło: EUROSTAT
Udział powierzchni ekologicznych UR z certyfikatem w gospodarstwach ekologicznych w ogólnej powierzchni UR w gospodarstwach rolnych
2020/2015 wzrost
Źródło: GIJHARS/GUS

Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu

Dynamika emisji CO2 (2010=100)
2020/2015 wzrost
Źródło: KOBiZE
Dynamika emisji gazów cieplarnianych (2010=100)
2020/2015 wzrost
Źródło: KOBIZE
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
2020/2015 wzrost
Pozyskanie energii geotermalnej
2020/2015 wzrost

Cel 14. Życie pod wodą

Odsetek stad ryb w granicach poziomów zrównoważonych na Morzu Bałtyckim
2021/2015 wzrost
Źródło: MRiRW
Odsetek zasobów rybnych w pełni wykorzystanych na Morzu Bałtyckim
2021/2015 wzrost
Źródło: MRiRW
Odsetek stad ryb, które są nadmiernie eksploatowane na Morzu Bałtyckim
2021/2015 wzrost
Źródło: MRiRW
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce morskiej (2010=100)
2020/2015 wzrost
Obroty ładunkowe w portach morskich
2021/2015 wzrost

Cel 15. Życie na lądzie

Wskaźnik liczebności ptaków pospolitych krajobrazu rolniczego FBI (2000=100)
2021/2015 wzrost
Źródło: GIOŚ
Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem
2021/2015 wzrost
Źródło: MRiRW/GUGiK
Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej
2021/2015 wzrost
Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5
2021/2015 wzrost
Źródło: GIOŚ
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków
2021/2015 wzrost
Odsetek ścieków przemysłowych i komunalnych oczyszczanych biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów
2021/2015 wzrost

Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Odsetek osób, które uważają, że w Polsce żyje się bezpiecznie
2022/2015 wzrost
Źródło: CBOS
Odsetek osób deklarujących zaufanie do instytucji publicznych - wobec władz lokalnych miasta lub gminy
2020/2016 wzrost
Źródło: CBOS
Wskaźnik jakości stanowionego prawa
2020/2015 wzrost
Źródło: Bank Światowy
Średni czas dochodzenia należności z umów drogą sądową
2019/2015 wzrost
Źródło: Bank Światowy
Wskaźnik efektywności rządzenia
2020/2015 wzrost
Źródło: Bank Światowy
Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną do przekazywania wypełnionych formularzy
2021/2015 wzrost
Stopa inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych
2021/2015 wzrost

Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów

Oficjalna Pomoc Rozwojowa ogółem (w cenach bieżących)
2021/2015 wzrost
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Oficjalna Pomoc Rozwojowa dwustronna ogółem (w cenach bieżących)
2021/2015 wzrost
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Oficjalna Pomoc Rozwojowa w relacji do dochodu narodowego brutto
2021/2015 wzrost
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo
Copyright (c) 2022 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl