Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Cel 4
Cel 5
Cel 6
Cel 7
Cel 8
Cel 9
Cel 10
Cel 11
Cel 12
Cel 13
Cel 14
Cel 15
Cel 16
Cel 17

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Urbanizacja na świecie

Postępująca urbanizacja jest procesem od lat obserwowanym we wszystkich regionach świata. Liczba ludności miejskiej rośnie dużo szybciej niż wiejskiej – od 2000 r. zwiększyła się o 53%, podczas gdy na terenach wiejskich przybyło w tym okresie 4% mieszkańców. Obecnie w miastach żyje ponad połowa światowej populacji, podczas gdy w latach 50. XX wieku zamieszkiwała je jedna trzecia ludności. Najbardziej zurbanizowanymi regionami są: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Karaiby oraz Europa, gdzie mieszkańcy miast stanowią zdecydowaną większość ludności. Najmniej zurbanizowane pozostają Afryka (43%) oraz Azja (50%).

Życie w mieście nie zawsze oznacza dobre warunki mieszkaniowe. Szacuje się, że ponad 1 miliard osób na świecie (niemal ¼ mieszkańców miast) żyje w slumsach lub nieformalnych osadach – jest to o blisko 200 milionów więcej niż w 2000 r. Problem ten występuje przede wszystkim w regionach rozwijających się położonych na obszarze Afryki (zwłaszcza jej subsaharyjskiej części, gdzie w slumsach żyje 56% wszystkich mieszkańców miast) oraz Azji (30%), Oceanii (23%) i Ameryki Łacińskiej (20%). Jedne z największych slumsów na świecie znajdują się w brazylijskim Rio de Janeiro. Szacuje się, że tzw. fawele (dzielnice nędzy) w tym mieście zamieszkuje ok. 1,5 miliona osób (prawie ¼ wszystkich mieszkańców Rio de Janeiro).

Odsetek mieszkańców miast (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2005 2018
ŚWIAT 49,2 55,3
AFRYKA 36,9 42,5
Afryka Wschodnia 22,5 28,0
Afryka Środkowa 42,6 49,5
Afryka Północna 49,3 52,0
Afryka Południowa 56,5 63,6
Afryka Subsaharyjska 33,7 40,4
Afryka Zachodnia 37,8 46,4
AZJA 41,2 49,9
Azja Wschodnia 48,3 62,9
Azja Południowo-Środkowa 31,3 36,2
Azja Środkowa 46,8 48,2
Azja Południowa 30,7 35,8
Azja Południowo-Wschodnia 41,1 48,9
Azja Zachodnia 65,8 71,6
EUROPA 71,9 74,5
Europa Wschodnia 68,5 69,6
Europa Północna 78,9 82,2
Europa Południowa 67,8 71,5
Europa Zachodnia 77,3 79,9
AMERYKA ŁACIŃSKA I KARAIBY 77,1 80,7
Karaiby 65,4 71,3
Ameryka Środkowa 70,3 74,7
Ameryka Południowa 81,1 84,1
AMERYKA PÓŁNOCNA 80,0 82,2
OCEANIA 68,0 68,2

Rozwój miast odbywa się kosztem środowiska naturalnego i przyczynia się m.in. do zanieczyszczenia atmosferycznego. Charakterystyczne dla stref miejskich jest m.in. wysokie stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Średnio na świecie poziom pyłów zawieszonych PM2,5 od początku dekady niemal pięciokrotnie przekracza normę zalecaną przez WHO, która wynosi 10 μg/m3. Poziom zanieczyszczenia jest zróżnicowany pomiędzy regionami w zależności od ich stopnia rozwoju gospodarczego, urbanizacji i uprzemysłowienia. Najbardziej zanieczyszczonym regionem świata od lat pozostaje Azja, w szczególności jej południowa część (gdzie stężenie PM2,5 ośmiokrotnie przekracza normę) oraz wschodnia (gdzie stężenie jest pięciokrotnie wyższe od zaleceń). Wysokie zanieczyszczenie powietrza pyłami charakteryzuje również Afrykę, zwłaszcza jej część północną i subsaharyjską, w których (w przeciwieństwie do Azji) stężenie pyłów PM2,5 stopniowo rośnie i obecnie jest ponad pięć razy wyższe od normy WHO. Regionami o najniższym stężeniu pyłów zawieszonych, choć nadal wyższym od normy, są Oceania, Europa oraz Ameryka.

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 (μg/m3)

Dopuszczalna roczna norma WHO (10 μg/m3)

Pobierz więcej danych (.xls)
2000 2017
ŚWIAT 46 46
Afryka Północna i Środkowy Wschód 50 55
Południowa Afryka Subsaharyjska 26 24
Środkowa Afryka Subsaharyjska 43 43
Wschodnia Afryka Subsaharyjska 33 34
Zachodnia Afryka Subsaharyjska 55 59
Andyjska Ameryka Łacińska 26 21
Środkowa Ameryka Łacińska 25 20
Południowa Ameryka Łacińska 19 15
Karaiby 20 17
Azja Południowa 80 84
Azja Środkowa 29 26
Azja Wschodnia 61 53
Azja Południowo-Wschodnia 25 21
Europa Środkowa 23 19
Europa Wschodnia 20 17
Europa Zachodnia 15 12
Oceania 15 13

Polskie miasta a jakość powietrza

Zanieczyszczenie powietrza to również jeden z największych problemów, z jakim mierzą się miasta w Polsce. Według WHO 36 polskich miast znajduje się wśród 100 najbardziej zanieczyszczonych miast UE. Polska jest jednym z krajów UE o najwyższym stężeniu pyłów zawieszonych. Choć narażenie na pyły zmniejszyło się od początku dekady (PM2,5 do 24,30 µg/m3, a PM10 do 33,20 µg/m3), to nadal wyraźnie przekracza normę WHO i jest znacznie wyższe od obserwowanego przeciętnie w UE (13,80 µg/m3 i 21,60 µg/m3). Polska niekorzystnie wypada na tle państw UE również pod względem średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu. W większości państw UE stężenie tego związku w powietrzu jest niższe od dopuszczalnego poziomu wyznaczonego przez prawo unijne (1 µg/m³), tymczasem w Polsce od lat przekracza ją pięciokrotnie (obecnie wynosi 4,80 µg/m3, a w 2010 r. – 5,77 µg/m3). Na duże stężenie benzo(a)pirenu w Polsce głównie wpływa korzystanie z domowych pieców i kotłowni węglowych. Pochodząca z gospodarstw indywidualnych tzw. „niska emisja” odpowiada za 87% emisji benzo(a)pirenu w powietrzu.

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10 (μg/m3)

Dopuszczalna roczna wartość w dyrektywie UE w sprawie jakości powietrza (PM2,5 - 25 μg/m3; PM10 – 40 μg/m3)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2018
PL PM2,5 30,5 24,3
PM10 39,7 33,2
UE
PM2,5 18,1 13,8
PM10 26,3 21,6

Transport w Polsce

Zanieczyszczenia powietrza emitowane są m.in. przez transport, w tym przede wszystkim przez transport drogowy. Ponad 70% całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu generują samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy; pozostała część zanieczyszczeń pochodzi głównie z transportu morskiego i lotniczego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, najbardziej popularnym środkiem transportu jest samochód osobowy, który wybiera 79% podróżujących (w UE 83%), tj. nieznacznie więcej niż w 2010 r. Z autobusów i pociągów korzysta ponad 20% pasażerów (w UE niespełna 17%). W porównaniu z 2010 r. popularność autobusów jako środka transportu zmniejszyła się (z 17% do 13%), nieco częściej pasażerowie podróżują natomiast pociągami (z których korzysta blisko 8% pasażerów wobec 7% w 2010 r.). Podobne tendencje są obserwowane w skali całej UE.

Udział danego środka transportu w transporcie ogółem (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2018
PL samochody osobowe 76,1 79,3
autokary, autobusy i trolejbusy 16,8 12,9
pociągi 7,1 7,9
UE
samochody osobowe 83,5 83,3
autokary, autobusy i trolejbusy 9,3 8,7
pociągi 7,2 8,0

Polska jest w czołówce najbardziej zmotoryzowanych państw UE, jednak samochody posiadane przez mieszkańców kraju są na ogół starsze niż przeciętnie w ugrupowaniu. Na 1 tys. mieszkańców Polski przypada 617 samochodów (podczas gdy średnia unijna wynosi 513). Od 2010 r. liczba ta wrosła o 164, tj. w większym stopniu niż przeciętnie w UE (gdzie przybyło 41 aut na 1 tys. mieszkańców). Zdecydowana większość pojazdów użytkowanych w Polsce jest starsza niż 10 lat (ponad 77%, tj. więcej niż w 2010 r., gdy było ich 72%). Najnowszych samochodów, w wieku poniżej 2 lat, jest natomiast 6% (wobec 4% w 2010 r.). W całej UE samochody powyżej 10 lat stanowią niespełna połowę wszystkich aut, a te poniżej 2 lat – blisko 12%.

Samochody na 1 tys. mieszkańców

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2018
PL 453 617
UE
472 513

Natężenie hałasu w polskich miastach

Bolączką obszarów zurbanizowanych jest nadmierne narażenie na hałas, który według WHO jest obecnie jednym z większych zagrożeń środowiskowych. Na hałas pochodzący z sąsiedztwa lub z ulicy narzeka ponad 17% mieszkańców polskich miast oraz 14% mieszkańców małych miast i przedmieść (to nieco mniej niż w 2010 r. kiedy odsetki te wyniosły 21% i 16%). Dla porównania na obszarach wiejskich hałas jest dotkliwy dla 8% mieszkańców. Narażenie na hałas na obszarach miejskich w Polsce jest mniejsze niż przeciętnie w UE, gdzie skarży się na niego ponad 24% ludności w miastach i 17% osób zamieszkujących małe miasta i przedmieścia.

Odsetek osób narażonych na hałas wg poziomu zurbanizowania (%)

Dane dla UE dotyczą 2018 r.

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2018 2019
PL miasta 21,3 18,8 17,4
małe miasta i przedmieścia 15,7 15,1 13,9
obszary wiejskie 12,1 8,8 8,2
UE miasta 26,1 24,2 .
małe miasta i przedmieścia 17,5 17,1 .
obszary wiejskie 13,7 11,0 .

Odpady komunalne i recykling

Obszary zurbanizowane są źródłem większości odpadów komunalnych (stanowiących 10% wszystkich odpadów). W Polsce od kilku lat ilość rocznie wytwarzanych odpadów komunalnych stopniowo rośnie i obecnie przekracza poziom z 2010 r. o 4% (podczas gdy w UE nieznacznie spadła – o 1%). Przeciętny mieszkaniec kraju rocznie generuje 329 kg odpadów komunalnych (niecały kilogram dziennie), tj. o 13 kg więcej niż w 2010 r. Mimo to jest to nadal mniej niż średnio w UE, gdzie na jednego mieszkańca rocznie przypada 489 kg, tj. 1,34 kg dziennie. Głównym źródłem odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, które wytwarzają 84% wszystkich odpadów komunalnych (w 2010 r. było to niecałe 70%). Pozostałe odpady komunalne pochodzą z takich źródeł jak usługi komunalne, handel, mały biznes, biura i instytucje.

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca (kg)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2018
PL 316 329
UE 504 489

Coraz większa część odpadów komunalnych w Polsce jest poddawana recyklingowi. Od 2010 r. wskaźnik recyklingu zwiększył się z 15% do 26%. Nadal jednak jest to mniej niż średnio w UE, gdzie do ponownego wykorzystania trafia 30% odpadów komunalnych. Na zwiększenie skali recyklingu wpłynęły m.in. regulacje prawne dot. gospodarki odpadami, w tym ich selektywnej zbiórki. Selektywnie zbieranych jest obecnie prawie 4 mln ton odpadów rocznie, podczas gdy na początku dekady ilość ta nie przekraczała 1 miliona. Odpady zebrane selektywnie stanowią 31% wszystkich zebranych odpadów komunalnych (w 2010 r. było to niecałe 9%); w mieście ten odsetek wynosi 30% i jest nieco mniejszy niż na wsi – 34%. Wyraźnie zmieniła się struktura segregowanych odpadów, co jest spowodowane m.in. wprowadzeniem przepisów dotyczących sposobu ich segregacji. Na początku dekady do selektywnej zbiórki trafiały przeważnie papier i tektura, szkło oraz tworzywa sztuczne (łącznie stanowiły niemal 60% selektywnie zebranych odpadów); od 2010 r. ich udział zmniejszył się do 33% segregowanych odpadów. Mniejszy niż w 2010 r. jest również udział frakcji metali (obniżył się on z 2% do 0,4%). Wzrósł natomiast udział odpadów biodegradowalnych (z 21% do 30%), odpadów wielkogabarytowych (z 12% do 16%) oraz pozostałych (z 6% do 21%).

Odestek odpadów komunalnych poddanych recyklingowi (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2018
PL 16,3 34,3
UE 38,3 47,0

1 Od 1 lipca 2017 r. w całym kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zakładający zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na odpady zmieszane oraz pięć frakcji zbieranych selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady podlegające biodegradacji. Wcześniej gminy miały dowolność w wydzielaniu frakcji.

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl