Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Cel 4
Cel 5
Cel 6
Cel 7
Cel 8
Cel 9
Cel 10
Cel 11
Cel 12
Cel 13
Cel 14
Cel 15
Cel 16
Cel 17

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Dyskryminacja kobiet na świecie

Dyskryminacja ze względu na płeć, choć nieco mniejsza niż kilkanaście lat wcześniej, pozostaje powszechnym zjawiskiem. Jej skala i postać jest zróżnicowana w zależności m.in. od uwarunkowań kulturowych i stopnia rozwoju poszczególnych regionów świata.

Kobiety na ogół mają bardziej ograniczony niż mężczyźni dostęp do kształcenia (na świecie stanowią 2/3 osób bez umiejętności czytania i pisania) oraz do rynku pracy (są częściej bezrobotne niż mężczyźni). Są również zdecydowanie bardziej obciążone nieodpłatnymi pracami domowymi i opieką nad dziećmi lub osobami starszymi – poświęcają na te czynności trzy razy więcej czasu niż mężczyźni. W wielu krajach kobiety nadal nie mogą samodzielnie decydować o swoim życiu. W skali świata ponad 20% kobiet w wieku 20-24 lata weszło w związek małżeński przed osiągnięciem pełnoletności; najczęściej ten problem dotyczy mieszkanek Afryki Subsaharyjskiej (doświadczyło go tam 35% młodych kobiet) i Azji Południowej (29%). Ograniczony pozostaje dostęp kobiet do ochrony zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych – z pełnych praw w tym zakresie może korzystać zaledwie 55% kobiet na świecie, najmniej w Azji Południowej (42% mieszkanek tego regionu), a najwięcej w Europie (81%).

Kobiety w mniejszym stopniu niż mężczyźni uczestniczą w życiu publicznym i mają dużo mniejszy wpływ na proces decyzyjny, choć sytuacja w tym zakresie jest lepsza niż kilkanaście lat wcześniej. W skali świata kobiety zajmują zaledwie 25% miejsc w krajowych parlamentach (w 2005 r. 16%). Największą reprezentację mają w parlamentach krajów europejskich (gdzie stanowią 31% wszystkich deputowanych), a najmniejszą w regionie Oceanii (17%).

Odsetek kobiet zasiadających w parlamentach krajowych (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2005 2020
Świat 15,91 24,93
Afryka Północna 10,85 20,13
Afryka Subsaharyjska 14,44 24,34
Ameryka Łacińska i Karaiby 19,01 32,09
Ameryka Północna 17,50 25,88
AZJA 13,31 19,49
Azja Środkowa 11,62 25,35
Azja Wschodnia 18,12 21,64
Azja Południowo-Wschodnia 15,53 20,44
Azja Południowa 8,79 17,34
Azja Zachodnia 5,74 15,57
EUROPA 20,50 31,44
Europa Wschodnia 14,06 22,39
Europa Północna 28,03 36,35
Europa Południowa 17,08 33,28
Europa Zachodnia 25,83 35,80
OCEANIA 11,18 16,56

Wykształcenie polskich kobiet

W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, nierówności między sytuacją osób różnej płci są widoczne m.in. na rynku pracy, pomimo lepszego wykształcenia kobiet. Rzadziej niż mężczyźni porzucają one naukę na wczesnym etapie edukacji; na co najwyżej gimnazjalnym poziomie poprzestało 3,6% kobiet w wieku 18-24 lata, podczas gdy mężczyzn – 6,7%. Kobiety są również bardziej skłonne do kontynuowania edukacji na poziomie akademickim. Wykształcenie wyższe posiada ponad połowa kobiet w wieku 30-34 lata, natomiast wśród mężczyzn legitymuje się nim niespełna 40%. Kobiety wybierają jednak odmienne kierunki studiów. Trzy razy częściej niż mężczyźni kształcą się na kierunkach pedagogicznych, humanistycznych i społecznych (22% studiujących kobiet wobec 8% mężczyzn), a dwa razy rzadziej na kierunkach przyrodniczych i technicznych (9% kobiet wobec 17% mężczyzn).

Odsetek osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lata (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PL Kobiety 40,4 43,2 46,5 48,4 50,2 52,0 53,9 55,5 55,5 56,4
Mężczyźni 29,5 30,0 31,9 32,9 34,2 35,1 35,6 36,3 36,3 37,2
UE
Kobiety 37,3 38,7 40,2 41,4 42,3 43,4 43,9 44,9 45,8 46,7
Mężczyźni 30,3 31,0 31,8 32,9 33,6 34,0 34,4 34,9 35,7 36,6

Polki na rynku pracy

Przewaga kobiet pod względem poziomu wykształcenia nie przekłada się na ich równe szanse na zatrudnienie. Wraz z ogólną poprawą uwarunkowań gospodarczych zmieniła się sytuacja kobiet na rynku pracy i jest lepsza niż na początku dekady. Nadal jednak wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym wśród kobiet jest niższy niż wśród mężczyzn (70% wobec 79%), a stopa bezrobocia kobiet w tej samej grupie wieku jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn (4% wobec 3%). Kobiety częściej niż mężczyźni całkowicie wycofują się z rynku pracy, przeważnie z powodu obowiązków opiekuńczych. Spośród kobiet w wieku 25-59 lat 23% jest biernych zawodowo – mniej niż w 2010 r. (28%), ale wciąż więcej niż wśród mężczyzn (11%). Przyczyną bierności zawodowej kobiet w 64% przypadków jest opieka nad dziećmi, ciężko chorymi osobami dorosłymi albo inne zobowiązania osobiste lub rodzinne (wśród nieaktywnych zawodowo mężczyzn jest to zaledwie 16% przypadków). Notowany w Polsce odsetek kobiet biernych zawodowo z powodu obowiązków opiekuńczych należy do najwyższych w UE i wykazuje tendencją wzrostową.

Pracujące kobiety w Polsce otrzymują przeciętnie o 9% niższą płacę niż mężczyźni. Jest to mniejsza dysproporcja niż w całej UE (gdzie wynosi 16%), jednak w przeciwieństwie do ogólnej tendencji w regionie, od 2010 r. zwiększyła się dwukrotnie. Największe zróżnicowanie jest m.in. pomiędzy pracującymi w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz w informacji i komunikacji, gdzie kobiety zarabiają o 30% mniej niż mężczyźni. Natomiast więcej od mężczyzn (o 5%-8%) otrzymują za pracę kobiety zatrudnione w transporcie i gospodarce magazynowej oraz budownictwie.

Wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym w Polsce (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kobiety 59,9 60,2 60,8 61,2 63,1 64,6 66,1 67,6 69,4 69,9
Mężczyźni 68,9 69,4 69,6 69,8 71,4 72,4 74,2 76,0 77,3 78,6

Kobiety w życiu publicznym

Kobiety w Polsce, tak jak w innych krajach, w mniejszym stopniu niż mężczyźni biorą czynny udział w życiu gospodarczym i politycznym, choć są w nim obecne częściej niż na początku dekady. Zajmują ponad 46% stanowisk wyższego szczebla (nieco więcej niż w 2010 r.), ale nadal im wyższy szczebel zarządzania, tym mniejsza reprezentacja płci żeńskiej. Kobiety obejmują połowę stanowisk kierowniczych (podobnie jak w 2010 r.), ale wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i dyrektorów generalnych jest ich tylko nieco ponad 30% (w 2010 r. – 28%). Wyraźnie zróżnicowana jest powszechność kobiet na stanowiskach kierowniczych w zależności od branży. Osoby płci żeńskiej stanowią większość (73%-63%) wśród kierowników m.in. w handlu detalicznym i hurtowym, gastronomii i hotelarstwie oraz obsłudze biznesu i zarządzania. Mniej niż mężczyzn (poniżej 20%) jest ich natomiast na stanowiskach kierowniczych w rolnictwie, sektorze ICT oraz przemyśle, budownictwie i dystrybucji.

Również w życiu politycznym obecność kobiet w Polsce jest mniejsza niż mężczyzn, choć wyraźnie zwiększyła się od początku dekady. Wpływ miały na to m.in. regulacje prawne, które od 2011 r. gwarantują kobietom co najmniej 35% miejsc na listach wyborczych do samorządu, Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego. Kobiety zajmują obecnie 28% miejsc w Sejmie i Senacie, podczas gdy w 2010 r. było to 18%. Jest to jednak nadal nieco mniej niż przeciętnie w UE, gdzie na kobiety przypada blisko 32% miejsc w parlamentach krajowych.

Odsetek kobiet zasiadających w parlamentach krajowych (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PL 17,5 22,0 22,0 22,3 21,5 24,6 25,5 25,9 26,1 27,9
UE 23,6 23,6 25,3 26,7 27,2 28,0 28,2 29,8 30,6 31,7

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl