Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Cel 4
Cel 5
Cel 6
Cel 7
Cel 8
Cel 9
Cel 10
Cel 11
Cel 12
Cel 13
Cel 14
Cel 15
Cel 16
Cel 17

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Bioróżnorodność oceanów i mórz

Morza i oceany pokrywają blisko trzy czwarte powierzchni Ziemi. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne powoduje zmiany w ich stanie naturalnym i bioróżnorodności. Od dziesięcioleci stopniowo rośnie średnia kwasowość powierzchni mórz i oceanów (od 1990 r. odczyn pH wód oceanicznych zmniejszył się z 8,10 do 8,06). Zmiany te, powodowane m.in. zwiększoną emisją CO2 do atmosfery, negatywnie oddziałują na organizmy żyjące w wodach morskich i oceanicznych, w szczególności na gatunki budujące swój szkielet z węglanu wapnia.

Dla utrzymania i wzmacniania naturalnej różnorodności biologicznej na świecie pod auspicjami Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) wyznaczane są tzw. Kluczowe Obszary Różnorodności Biologicznej (Key Biodiversity Areas – KBAs). Niektóre z nich objęte są ochroną przez krajowe regulacje prawne. Spośród wszystkich obszarów morskich na świecie, określonych przez organizacje międzynarodowe jako kluczowe dla bioróżnorodności, 46% ich powierzchni objętych jest ochroną (wobec 37% w 2005 r.). W największym stopniu przepisy prawne chronią kluczowe obszary morskie w Europie (71% powierzchni), a w najmniejszym w Azji Zachodniej (16%). W porównaniu z 2005 r. największa poprawa dokonała się w Afryce Północnej i Subsaharyjskiej, gdzie odsetek kluczowych obszarów objętych ochroną zwiększył się z 22% i 25% do 40%.

Na obszarze Polski wyróżniono 175 Kluczowych Obszarów Różnorodności Biologicznej na powierzchni 61 tys. km2, z czego 45 znajduje się na obszarach morskich. Niemal 90% powierzchni kluczowych obszarów morskich jest objętych ochroną. Odsetek ten zwiększył się wyraźnie wraz z wejściem Polski do UE (w 2003 r. wynosił 29%) i objęciem niektórych terenów programem Natura 2000.

Bioróżnorodności mórz i oceanów zagraża m.in. zjawisko przełowienia ryb, tj. nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji łowisk sprowadzającej populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia. Na potrzebę monitorowania stanu stad rybnych klasyfikuje się je według trzech kategorii: stada ryb nadmiernie eksploatowane, w pełni wykorzystane lub nie w pełni wykorzystane. Za biologicznie zrównoważone stada uznaje się te, które zaliczono do dwóch ostatnich grup. W skali świata jest ich coraz mniej: odsetek zasobów rybnych na biologicznie odnawialnym poziomie zmniejszył z ponad 70% w latach 2004-2006 do 66%.

Odsetek powierzchni morskich Kluczowych Obszarów Różnorodności Biologicznej (KBAs) objętej ochroną (%)

Pobierz więcej danych (.xls)
2005 2019
ŚWIAT 36,5 46,0
Afryka Północna 21,6 40,2
Afryka Subsaharyjska 25,5 41,1
Ameryka Łacińska i Karaiby 31,1 41,5
Ameryka Północna 41,4 48,1
Azja Południowo-Wschodnia 15,1 27,0
Azja Południowa 33,7 34,3
Azja Wschodnia 33,9 38,9
Azja Zachodnia 9,0 16,4
OCEANIA 24,6 36,2
EUROPA 60,8 70,5

Ochrona obszarów morskich w Polsce

W 1992 r. podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro powstała konwencja o Różnorodności Biologicznej (tzw. konwencja z Rio) podpisana przez 196 państw świata. W ślad za nią Unia Europejska utworzyła Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000, mającą na celu zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz cennych lub zagrożonych gatunków. Jej podstawą są dwie dyrektywy: tzw. dyrektywa ptasia (w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) i dyrektywa siedliskowa (w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Sieć Natura 2000 obejmuje 573 tys. km2 obszarów morskich na terenie UE, z których 7 tys. km2 znajduje się na terenie Polski.

Relacja powierzchni obszarów morskich objętych ochroną do powierzchni Wyłącznych Stref Ekonomicznych (WSE)a w 2018 r. (%)

a Wyłączna Strefa Ekonomiczna jest to obszar ustanowiony na podstawie umów międzynarodowych, na którym państwo nadbrzeżne ma wyłączne suwerenne prawo do badań naukowych, eksploatacji zasobów naturalnych, wznoszenia instalacji i konstrukcji, a także ochrony i zachowania środowiska morskiego.

Pobierz więcej danych (.xls)
2018
Słowenia 88,0
Francja 48,1
Niemcy 45,4
Belgia 36,5
Holandia 27,0
Wielka Brytania 26,9
Litwa 24,8
Rumunia 22,9
Polska 22,7
Estonia 18,6
Dania 17,9
Łotwa 16,2
Szwecja 15,4
Hiszpania 12,7
Finlandia 12,3
Włochy 8,7
Chorwacja 8,6
Bułgaria 8,1
Malta 7,4
Grecja 4,5
Portugalia 4,2
Irlandia 2,3
Cypr 0,1

Polskie rybołówstwo morskie

Roczne połowy ryb i organizmów morskich przez polską flotę rybacką zwiększyły się z 171 tys. ton w 2010 r. do 195 tys. ton. Większe niż na początku dekady są połowy na obszarze Morza Bałtyckiego, natomiast mniejsze – dalekomorskie.

Rybacy pływający pod polską banderą poławiają głównie na obszarze Morza Bałtyckiego. Z łowisk bałtyckich pochodzi 74% polskich połowów morskich (w 2010 r. było to 65%). Największy udział w połowach bałtyckich mają szproty (51%); śledzie stanowią 28% ryb połowionych na tym obszarze, a stornie – 11%. Niewielki udział w tych połowach, znacznie mniejszy niż na początku dekady, mają dorsze (3%). W 2010 r. 53% ryb połowionych w Bałtyku stanowiły szproty, 22% śledzie, 11% dorsze, a 10% stornie.

Połowy dalekomorskie polska flota rybacka realizuje na łowiskach Oceanu Spokojnego oraz Atlantyku północno-wschodniego. Z tych obszarów pochodzi 26% wszystkich połowionych ryb i bezkręgowców morskich. Połowy dalekomorskie mają zróżnicowaną strukturę, a wśród wyróżnionych gatunków największy udział mają ostroboki (24%), a istotny – dorsze (5%). W 2010 r. największą część połowów również stanowiły ostroboki (66%), a pozostałą m.in. kryle (11%), sardynki i sardynele (10%) oraz dorsze i makrele (po 4%).

W porównaniu z początkiem dekady zwiększył się stopień eksploatacji łowisk na Morzu Bałtyckim: obecnie 75% stad jest nadmiernie eksploatowanych, podczas gdy w 2010 r. było to 60%. Równocześnie w północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim (obszarze którego częścią jest Morze Bałtyckie) stan eksploatacji znacznie się poprawił (przełowieniu ulega 38% stad ryb, podczas gdy w 2010 r. było to 61%). Dla ochrony zasobów rybnych Unia Europejska wprowadza zasady zarządzania europejskimi flotami rybackimi poprzez realizację Wspólnej Polityki Rybołówstwa; a dla makroregionu Morza Bałtyckiego stworzono wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota.

Połowy ryb i organizmów morskich polskiej floty rybackiej (tys. ton)

Pobierz więcej danych (.xls)
2010 2019
bałtyckie 110,1 146,0
dalekomorskie 60,7 48,9

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl